Members

Xiaochun li

Prof. Xiaochun Li                                                                                  

Raytheon Chair in Manufacturing Engineering
Office Phone (310) 825-2383
Email: xcli@seas.ucla.edu

Personal Profile
Google Scholar
UCLA MAE  Website

Fellows, ASME & International Society of Nanomanufacturing

Member of EU Academy of Sciences

Department of Mechanical & Aerospace Engineering and Department of Materials Science & Engineering, UCLA


Current Members

Jingke Liu
Narayanan Murali
Yuxin Zeng
Yitian Chi

Tianqi Zheng
Guan-Cheng Chen

Visiting Scholars

Min Zuo
Zhuo Tian

Alumni

Abdolreza Javadi
Jason Lin

Zhiwei Liu

Chezheng Cao
Zeyi Guan
Maximilian Sokoluk
Gongcheng Yao
Shiqi Zheng
Jie Yuan
Shuaihang Pan